O nama

Zakon o sportu Unsko sanskog kantona je definisao osnovna polazista za razvoj sporta USK-a a samim tim i općine Sanski Most.Ove osnove su ujedno i ključni program za postizanje gore navedenih ciljeva, a to su:

 • osnovna polazišta i pravci razvoja sporta u USK-u,
 • sadržaj i obim sportskih djelatnosti koje se finansiraju, odnosno sufinaniraju iz Budžeta USK-a i općina (javni interes u oblasti sporta),
 • razvojni i stručni zadaci i upravljanje sportom,
 • okvirni kriterijumi za vrednovanje programa o njihovo finansiranje u sportu.

Uticaj sporta na mnoge segmente življenja (zdravlje, edukacija menadžment ) bitan je za realizaciju efikasnog sistema u koje svaka jedinka (dijete,čovjek) mora da ima svoje mjesto kroz neke vidove fizičke kulture.

Fizička neaktivnost djece, pogotovo adolescenata, negativno utiče na njihov pravilan fizički i duhovni razvoj. To dugoročno može ugroziti zdravlje građana, dok istovremeno umanjuje regrutnu bazu za vrhunski sport. Otud djeca u sportu i jesu najvažniji prioritet Strategije razvoja sporta u BiH a što se u većini naših općina ne poštuje, nego se finansira takmičarski sport pojedinih klubova.

Izvještaj o radu sa ocjenom stanja u oblasti sporta općine Sanski Most, ima za cilj prikaz ukupnog stanja u ovoj oblasti u 2015. godini. Zakonom o sportu USK-a koji je usvojen 07.09.2010. godine (član 5), jasno je definisan javni – interes Kantona u sportu a samim tim i općine i njega predstavljaju:

 • razvijanje svijesti građana, posebno mladih,o sportu i njegovim vrijednostima,
 • sport za sve,
 • edukacija u sportu,
 • vrhunski sport,
 • infrastruktura,
 • domaća i međunarodna takmičenja i
 • podsticanje i afirmiranje sporta i njegovih vrijednosti kao dijela kulture i ukupnih materijalnih i duhovnih vrijednosti društva.

Naš trajni zadatak jeste podizanja sporta na viši nivo kroz takmičenje seniorskih, juniorskih i kadetskih ekipa te postizanja što boljih rezultata a istovremeno uključivanje što većeg broja omladine u isti, jer se samo kvantitetom može postići kvalitet.

Sport općine Sanski Most funkcioniše i razvija se po konceptu promocije grada kao i uključenja što većeg broja omladine te aktivnih sportista u selekcije, kroz različite sportske grane koje imaju tradiciju na području naše općine ali iz godine u godinu sve teže i sa sve manje sredstava.

Manifestacijski oblici sportskih aktivnosti se ogledaju kroz jubileje, praznike, memorijale i druge prigodne svečanosti.